top of page

Partners

Swiss Museum of Games : https://museedujeu.ch/fr/

Associations

Swiss clubs and associations:

Association Suisse de Mahjong : http://www.swissmahjong.ch/

Mahjong Club Lausanne : http://www.http://mahjongclublausanne.ch/

International Associations:

World Mahjong Organisation : http://www.mindmahjong.com/
European Mahjong Association : http://mahjong-europe.org/

European associations:

Germany : Deutsche Mah-jongg Liga (DMJL) – http://dmjl.de/
Denmark : Mahjong Denmark – http://uk.mahjong.dk/
Spain : Federación Española de Mahjong (FEMJ) – http://www.mah-jong.es/en/index.html
Finland : Mahjong-opas – http://www.mahjongopas.info/
France : Fédération Française de Mah-jong (FFMJ) – http://www.ffmahjong.fr/
Hungary : Magyar Mah-Jong Szövetség – http://www.mahjong.hu/
Italy : Federazione Italiana Mah Jong (FIMJ) – http://www.fimj.it/
Norway : Mah Jongg på norsk – http://home.online.no/~harc/mahjongg/
Netherlands : Nederlandse Mahjong Bond – http://www.mahjongbond.org/
Portugal : União de Mahjong de Portugal – http://www.mahjongportugal.pt/
Russia : Фдердция Мaджонга – http://www.mahjong.ru/
Slovakia : Slovensky Mahjongovy Zväz – http://www.mahjong.sk/
Sweden : Svenska mahjong förbundet – http://www.mahjong-gbg.se/
Ukraine : Украинская лига маджонга – http://ukrainianmahjong.com.ua/

© 2024 Les dragons du léman

bottom of page